Przetargi SPS ZOZ w Lęborku

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - Przetargi.


numer postępowania: ZP-PN/UE/13/22
status: aktywne
data utworzenia: 01-04-2022
data ostatniej modyfikacji: 01-04-2022

Dostawy produktów żywnościowych


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą pzp” lub „pzp” oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/592454

Ogłoszenie

Specyfikacja SIWZ

Zapytania i wyjaśnienia

Odwołania

Wybór oferty

Przejdź do góry strony